Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC) - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 22 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13100116409

KN04

Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)

17g45-21g10

V(A203)

Nguyễn Văn Sáng

22/08/2017

10/10/2017

Nghỉ học tối 26/9/2017