Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Toán dành cho kinh tế và quản trị - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1MAT50800129

57-58

Toán dành cho kinh tế và quản trị

07g10-11g30

B216

Nguyễn Văn Nhân

14/09/2017

09/11/2017

Nghỉ học sáng 28/9/2017