Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC) - LTĐHCQ

Mã LHP

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C13100205416

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)

17g45-21g10

V(A205)

Đỗ Lâm Hoàng Trang

22/08/2017

03/10/2017

Sinh viên tự học trên LMS tối 05/9/2017, không đến giảng đường.