Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phân tích báo cáo tài chính - Chuyên ngành Ngoại thương - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

17C1307031101

01B

Phân tích báo cáo tài chính

17g45-21g10

B115

Nguyễn Thị Phước

07/09/2017

23/11/2017

Nghỉ học tối 07/9/2017