Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị (EN) - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 41 CLC

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D1307031201

KN1CLC

Kế toán quản trị (EN)

07g10-11g30

A316

Nguyễn Phong Nguyên

12/01/2018

13/04/2018

Nghỉ học sáng 12/01/2018