Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật ngân hàng và chứng khoán - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 21 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D13060311401

NH01

Luật ngân hàng và chứng khoán

17g45-21g10

B315

Nguyễn Từ Nhu

03/01/2018

07/03/2018

Nghỉ học tối 10/01/2018