Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh lớp của GV Nguyễn Thanh Bình

TT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

 1

18D1ENG51300205

05-K43

Tiếng Anh P2

12g45-17g05

B509

Nguyễn Thanh Bình

04/01/2018

03/05/2018

Nghỉ học chiều 11/01/2018

 2

18D1330011232

AD5-K41

Tiếng Anh phần 4

07g10-11g30

B413

Nguyễn Thanh Bình

05/01/2018

16/03/2018

Nghỉ học sáng 12/01/2018