Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Logistics, Quan hệ kinh tế quốc tế của GV Ngô Thị Hải Xuân

Khoa

Phòng

Thứ

Buổi

Ngày nghỉ

Môn Giảng

Lớp

Họ Tên Gv

Lý Do

KDMA

B211

5

Tối

11/01/2018

Logistics

FT-VB-K19B

Ngô Thị Hải Xuân

GV đi thi Giảng viên chính

KDMA

B307

6

Tối

12/01/2018

Quan hệ KT quốc tế

FT-LT-K22

Ngô Thị Hải Xuân

GV đi thi Giảng viên chính