Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kiểm toán - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 21 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D13070412401

NH01

Kiểm toán

17g45-21g10

B315

Hoàng Trọng Hiệp

05/01/2018

09/03/2018

Nghỉ học tối 12/01/2018