Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Mô hình tài chính - Chuyên ngành Tài chính - Khóa 19 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D13050104201

FN01

Mô hình tài chính

17g45-21g10

B513

Huỳnh Thị Cẩm Hà

08/01/2018

09/04/2018

Nghỉ học tối 29/01/2018