Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị điều hành - Ngành Quản trị - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1MAN502003401

AD01

Quản trị điều hành

17g45-21g10

B309

Phạm Tô Thục Hân

26/09/2018

19/11/2018

Nghỉ học tối 01/10/2018