Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1ACC507063403

KN03

Kế toán quản trị 1

17g45-21g10

B413

Nguyễn Dũng Hải

09/10/2018

15/11/2018

Nghỉ học tối 11/10/2018