Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Thương mại điện tử - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 19B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13030208201

FT01

Thương mại điện tử

17g45-21g10

B209

Thái Kim Phụng

02/08/2018

18/10/2018

Nghỉ học tối 11/10/2018