Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị ngân hàng thương mại - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 22 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13060308402

NH02

Quản trị ngân hàng thương mại

17g45-21g10

B506

Phạm Phú Quốc

04/08/2018

20/10/2018

Nghỉ học tối 13/10/2018