Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kinh doanh quốc tế 1 - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1BUS503004403

FT03

Kinh doanh quốc tế 1

17g45-21g10

B509

Nguyễn Trần Kiều Vân

27/08/2018

19/11/2018

Nghỉ học tối 15/10/2018