Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Thị trường tiền tệ và thị trường vốn - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1BAN50600204

NH1

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

07g10-11g30

G110

Trần Thị Mộng Tuyết

05/10/2018

30/11/2018

Nghỉ học sáng 05/10/2018