Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Marketing căn bản - Chuyên ngành Thị trường chứng khóa - Khóa 43 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1MAR50300104

TT1

Marketing căn bản

12g45-17g05

G310

Đào Hoài Nam

03/10/2018

28/11/2018

Nghỉ học chiều 31/10/2018