Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật hành chính - Chuyên ngành Luật kinh doanh - Khóa 20B - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13110119201

LA01

Luật hành chính

17g45-21g10

B306

Lưu Thanh Hùng

01/10/2018

19/11/2018

Nghỉ học tối 08/10/2018