Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phương pháp nghiên cứu trong quản trị - Ngành Quản trị - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1MAN502008404

AD04

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

17g45-21g10

B410

Đặng Hoàng Minh Quân

26/09/2018

19/11/2018

Nghỉ học tối 08/10/2018