Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phân tích hoạt động kinh doanh - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 22 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13070305402

KN02

Phân tích hoạt động kinh doanh

17g45-21g10

B112

Trịnh Hiệp Thiện

22/10/2018

28/11/2018

Nghỉ học tối 26/11/2018