Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nguyên lý kế toán của GV Nguyễn Phúc Sinh - Khóa 43 - ĐHCQ

STT

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

 1

18D1ACC50700114

27-28

Nguyên lý kế toán

07g10-11g30

B213

Nguyễn Phúc Sinh

12/01/2018

20/04/2018

Nghỉ học sáng 02/02/2018

 2

18D1ACC50700137

AG1,KC1

Nguyên lý kế toán

07g10-11g30

B412

Nguyễn Phúc Sinh

15/01/2018

26/03/2018

Nghỉ học sáng 05/02/2018