Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kiểm toán - Chuyên ngành Kiểm toán - Khóa 41 CLC - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D1307040104

KI4CLC

Kiểm toán

12g45-17g05

A315

Đinh Ngọc Tú

05/01/2018

16/03/2018

Nghỉ học chiều thứ 6, ngày 09/02/2018