Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần E-Marketing - Ngành Marketing - Khóa 21 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D13030329401

MR01

E - Marketing

17g45-21g10

B506

Phạm Thanh Thúy Vy

14/03/2018

30/03/2018

Nghỉ học tối 14/3/2018; 16/3/2018.