Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2 - Ngành Kinh doanh quốc tế - Khóa 43 CLC

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D1PML51000235

IB9CLC

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN P2

07g10-11g30

E303

Nguyễn Minh Tuấn

13/01/2018

24/03/2018

Nghỉ học sáng 17/3/2018