Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị tài chính - Khóa 42 - Ngành Kinh doanh thương mại

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D1MAN50200512

KM3,4

Quản trị tài chính

07g10-11g30

B417

Hoàng Thị Phương Anh

24/03/2018

12/05/2018

Nghỉ học sáng 24/3/2017