Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị - Khóa 21 - LTĐHCQ - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D2307030201

KN01B

Kế toán quản trị

17g45-21g10

B212

Lê Thị Minh Tuyết

02/04/2018

09/05/2018

Nghỉ học tối 13/4/2018