Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Luật thương mại quốc tế - Khóa 19 - VB2ĐHCQ - Chuyên ngành Luật kinh doanh

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18D13110313201

LA01

Luật thương mại quốc tế

17g45-21g10

B415

Trần Vân Long

13/03/2018

19/06/2018

Nghỉ học tối 22/5/2018