Đang xử lí...

Thông báo Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2018

Nhằm khuyến khích các khám phá thực tiễn kinh doanh và bước đầu hình thành khả năng ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học của sinh viên vào những tình huống cụ thể. BCH Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Giải thưởng Đề tài môn học xuất sắc UEH500 năm 2018: chi tiết