Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Sản phẩm phái sinh - Chuyên ngành Tài chính - Khóa 42

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C1FIN50501508

FN5

Sản phẩm phái sinh

12g45-17g05

G201

Quách Doanh Nghiệp

04/08/2018

29/09/2018

Nghỉ học chiều 18/8/2018