Đang xử lí...

Thông báo chuyển phòng học các lớp học phần Kiểm toán, Kế toán chi phí, Kế toán tài chính III và IV - LTĐHCQ

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN HỌC

CHUYỂN SANG PHÒNG

Kế toán chi phí

4

18C2307030401

4

17g45-21g10

B413

22/08/2018 - 21/11/2018

B307

Kế toán tài chính III và IV

4

18C2307021602

3

17g45-21g10

B413

21/08/2018 - 27/11/2018

B209

Kiểm toán

4

18C1307040402

7

17g45-21g10

B413

25/08/2018 - 24/11/2018

B209