Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị mua hàng và lưu kho - Ngành Kinh doanh thương mại - Khóa 22 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13030105401

KM01

Quản trị mua hàng và lưu kho

17g45-21g10

B210

Phạm Thị Trúc Ly

30/07/2018

22/10/2018

Nghỉ học tối 17/9/2018