Đang xử lí...

Thông báo điều chuyển phòng học các lớp LTĐHCQ và VB2ĐHCQ

TT

TÊN HỌC PHẦN

Mã LHP

NGÀNH

HỆ KHÓA

NGÀY, CA, THỨ, PHÒNG HỌC

CHUYỂN SANG

1

Kế toán tài chính V

18C13070215404

KN04

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 16/10/2018, Thứ Ba, Tối, Phòng B111

B512

2

Luật Công ty

18C13110229201

LA02_KSA

VB2K20 - Khóa 20

Ngày 16/10/2018, Thứ Ba, Tối, Phòng B213

B513

Ngày 18/10/2018, Thứ Năm, Tối, Phòng B213

B513

3

Luật đất đai

18C13110224202

LA02_KSA

VB2K20 - Khóa 20

Ngày 23/10/2018 - 13/11/2018, Thứ Ba, Tối, Phòng B213

B513

Ngày 25/10/2018 - 15/11/2018, Thứ Năm, Tối, Phòng B213

B513

4

Thẩm định tín dụng

18C13060210402

NH02

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 25/09/2018 - 16/10/2018, Thứ Ba, Tối, Phòng B216

B506

5

Kế toán ngân hàng

18C13060303402

NH02

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 27/09/2018 - 08/11/2018, Thứ Năm, Tối, Phòng B216

B506

6

Quản trị ngân hàng thương mại

18C13060308402

NH02

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 29/09/2018 - 20/10/2018, Thứ Bảy, Tối, Phòng B216

B506

7

Tài chính doanh nghiệp II

18C13050109201

FN01

VB2K20 - Khóa 20

Ngày 18/10/2018 - 25/10/2018, Thứ Năm, Tối, Phòng B316

B417

8

Kế toán quản trị

18C13070302405

KN05

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 20/10/2018, Thứ Bảy, Tối, Phòng B112

B115

9

Kinh tế vĩ mô

18C1ECO501002205

LA01

VB2K21.1 - Khóa 21.1

Ngày 15/10/2018 - 12/11/2018, Thứ Hai, Tối, Phòng B615

B408

Ngày 17/10/2018 - 24/10/2018, Thứ Tư, Tối, Phòng B615

B408

10

Nhập môn luật học

18C1LAW511041201

LA01

VB2K21.1 - Khóa 21.1

Ngày 19/10/2018 - 23/11/2018, Thứ Sáu, Tối, Phòng B615

B408

Ngày 31/10/2018 - 21/11/2018, Thứ Tư, Tối, Phòng B615

B408

11

Kiểm toán

18C13070412401

NH02

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 15/10/2018 - 19/11/2018, Thứ Hai, Tối, Phòng B616

B611

12

Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn

18C13020207402

AD03

DHHCK22 - Khóa 22

Ngày 19/10/2018 - 16/11/2018, Thứ Sáu, Tối, Phòng B616

B513