Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán quản trị - Chuyên ngành Kế toán - Khóa 22 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

18C13070302402

KN02

Kế toán quản trị

17g45-21g10

B112

Lê Hoàng Oanh

03/08/2018

19/10/2018

Nghỉ học tối 28/9/2018