Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Ngân hàng thương mại - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 23.1- LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1BAN506006401

NH01

Ngân hàng thương mại

17g45-21g10

B612

Trầm Thị Xuân Hương

03/01/2019

26/02/2019

Nghỉ học tối 10/01/2019