Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tiếng Anh P2 - Khóa 44 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ENG51300265

ST1

Tiếng Anh P2

07g10-11g30

B411

Phan Xuân Thảo

08/01/2019

08/05/2019

Nghỉ học sáng 15/01/2019