Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nghiên cứu marketing - Chuyên ngành Ngoại thương - Khóa 20 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D13030327201

FT01

Nghiên cứu marketing

17g45-21g10

B415

Đinh Tiên Minh

04/01/2019

05/04/2019

Nghỉ học tối 18/01/2019