Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phân tích báo cáo tài chính - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC50701907

KN6

Phân tích báo cáo tài chính

12g45-17g05

D103

Nguyễn Bảo Linh

02/01/2019

03/04/2019

Nghỉ học chiều 02/01/2019