Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kinh tế chính trị Mác LêNin - Khóa 44 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghí chú

19D1POL51002401

01,02,03

Kinh tế chính trị Mác LêNin

07g10-11g30

B413

Nguyễn Văn Sáng

02/01/2019

20/02/2019

Nghỉ học sáng 23/01/2019