Đang xử lí...

Thông báo thay đổi lịch học học phần Quản trị nguồn nhân lực - Chuyên ngành Hệ thống thông tin kinh doanh - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1MAN50200401

BI2

Quản trị nguồn nhân lực

12g45-17g05

A210

Cao Văn Tiến

05/01/2019

16/03/2019

Sinh viên học chiều 24/01/2019 tại phòng A201, bù cho buổi học chiều thứ 7, 26/01/2019.