Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Phân tích báo cáo tài chính - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC50701908

KN7

Phân tích báo cáo tài chính

07g10-11g30

D203

Nguyễn Thị Phước

03/01/2019

04/04/2019

Nghỉ học sáng 03/01/2019