Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị ngân hàng - Chuyên ngành Ngân hàng - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1BAN50601104

NH4

Quản trị ngân hàng

12g45-17g05

G204

Nguyễn Quốc Anh

04/01/2019

15/03/2019

Nghỉ học chiều 04/01/2019