Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Hệ thống thông tin kế toán - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.1 - LTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC507014403

KN03

Hệ thống thông tin kế toán

17g45-21g10

B115

Phan Thị Bảo Quyên

12/01/2019

02/03/2019

Nghỉ học tối 05/01/2019