Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Quản trị học - Chuyên ngành Quản trị - Khóa 21.1 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1MAN502001201

AD01

Quản trị học

17g45-21g10

B312

Phan Ngọc Anh

02/01/2019

08/03/2019

Nghỉ học tối 04/01/2019