Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Nhập môn luật học - Chuyên ngành Luật kinh doanh - Khóa 21.2 - VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1LAW511041201

LA01

Nhập môn luật học

17g45-21g10

B316

Dương Kim Thế Nguyên

05/01/2019

06/04/2019

Nghỉ học tối 05/01/2019