Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kinh tế vĩ mô của Cô Ngô Hoàng Thảo Trang - Khóa 44 - ĐHCQ

Lớp IB4,IB5. Mã lớp 19D1ECO50100226. Nghỉ học chiều ngày thứ 2 (ngày 14/1/2019). Giảng đường B315

Lớp KM2,KM3. Mã lớp 19D1ECO50100229. Nghỉ học chiều thứ 3 (ngày 15/1/2019). Giảng đường B315