Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần Kế toán quản trị II - Chuyên ngành Kiểm toán - Khóa 42 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19D1ACC50701015

KI2

Kế toán quản trị II

07g10-11g30

D403

Lê Hoàng Oanh

11/01/2019

12/04/2019

Nghỉ học sáng 11/01/2019