Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Các kỹ năng mềm - Chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực, Khóa 20, VB2ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C13010317201

HPTC.2.NS01

Các kỹ năng mềm

17g45-21g10

B210

Thái Trí Dũng

24/09/2019

12/11/2019

Nghỉ học tối 15/10/2019