Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Tài chính công - Chuyên ngành Thuế trong kinh doanh - Khóa 44 - ĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

19C1PUF50400201

TB1

Tài chính Công

12g45-17g05

B407

Trương Minh Tuấn

04/10/2019

29/11/2019

Nghỉ học chiều 04/10/2019 và 11/10/2019