Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kỹ năng nói TATM5 [Mã LHP 19C1SPE51301901] - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - Khóa 43 - ĐHCQ

Lớp: AV1 - Khóa 43 chuyên ngành Tiếng anh Thương mại
Giảng viên: Johnrey Limpag Piad
Phòng: A306 
Ngày nghỉ: Sáng 26/10/2019 (thứ 7 )