Đang xử lí...

Thông báo nghỉ học phần Kế toán tài chính 4A - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Khóa 23.2 - LTTĐHCQ

Mã LHP

Lớp SV

Tên HP

Thời gian

Phòng

Tên giảng viên

Ngày BĐ

Ngày KT

Ghi chú

20D1ACC507074402

KN02

Kế toán tài chính 4A

17g45-21g10

B215

Hà Xuân Thạch

03/01/2020

11/03/2020

Nghỉ học tối 03/01/2019. Sinh viên tự học trên LMS